V Š E O B E C N É O B CH O D N Í P O D M Í N K Y

1. Základní údaje
Dodavatel:
Martin Fiala - AppleLevne.cz
Sokolovská 325/215
19000 Praha 9
IČO: 88889840
DIČ: CZ8012180990
GPD
50.1101750N
14.4980836E

Dodavatel je plátce DPH (pro prodej je uplatněn zvláštní režim DPH podle §90 zákona č. 235/2004 Sb.). DPH nelze odečíst.

3164286379/0800 Česká Spořitelna
1591474017/3030 AirBank
1313131954/5500 RaiffeisenBank  


Tel.: +420 722 344 443 Martin

Tel.: +420 770 778 774 Alex

Otevírací doba:
Po-Pá: 9:00 – 17:00 hodin

Mimo uvedenou dobu + víkend - jen po předchozí telefonické dohodě.

2. Všeobecná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Výňatky z těchto zákonů najdete níže. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují VOP, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3. Objednávka zboží / rezervace
Vzhledem k velkému zájmu o zboží značky Apple doporučujeme se před vytvořením objednávky dotázat, zda je daný výrobek stále k dispozici (popř. zda není rezervován, prodán).

Zboží je možné zarezervovat na jeden pracovní den. Při rezervaci na delší dobu je potřeba uhradit zálohu 2.000 Kč spolu s uvedením data, do kdy chcete zboží zarezervovat. Při přijetí zálohy Vám bude vystaven doklad (zálohová faktura). V případě, že se do dohodnutého termínu pro zboží nedostavíte, záloha propadá (z důvodů snížení prodejní ceny po dobu rezervace zboží). Pokud při převzetí zboží v termínu shledáte, že popis zboží neodpovídá skutečnosti, bude Vám celá záloha vrácena.

Při objednání si zákazník vybere zboží, následně řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka na zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Cena zboží uvedená v jednotlivých popisech není konečná. K ceně je nutné přičíst náklady na dopravu (netýká se osobního odběru zboží na prodejně) a nálady na případné úpravy zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Konečná cena zboží je platná v momentě uskutečnění objednávky.

Zboží nemusí mít českou klávesnici - je možné „počeštění“ samolepkami /glavírováním.
Zboží nemusí být v originální balení (krabici).

Cena dopravy
PPL DOBÍRKA - dodání na adresu + 250 Kč (platba předem 250 Kč).
PPL doručení + 150 Kč (platba předem: výrobek + 150 Kč)
Osobní odběr Praha 5 - zdarma
Další možnosti dopravy po předchozí tel. domluvě


4. Zaslání zboží
U zboží, které má být zákazníkovi zasláno PPL nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale elektronicky zaslané potvrzení označené jako ,,konečné potvrzení objednávky“. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Způsob uhrazení ceny za zboží:
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit v plné výši v hotovosti v provozovně dodavatele.

Na dobírku v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové přepravy.

Poukázáním kupní ceny v plné výši na účet dodavatele s uvedením tel. kontaktu do zprávy pro příjemce, který platbu identifikuje.
Dodací lhůta
Objednané zboží bude podle jeho aktuální dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší možné lhůtě, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky

dodavatelem.
Zboží se považuje za doručené doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na uvedenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob doručení zboží si zvolí zákazník sám. Aktuální ceník je možné si vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě. Možný způsob dopravy zboží viz níže.

Cena dopravy
PPL DOBÍRKA - dodání na adresu + 250 Kč (platba předem 250 Kč)
PPL doručení + 150 Kč (platba předem výrobek + 150 Kč)
Osobní odběr Praha 9 - zdarma
Další možnosti dopravy po předchozí tel. domluvě.


Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno jakékoliv mechanické poškození obalu zboží, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.
Podepsáním přepravního listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené a v naprostém pořádku. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u zboží baleného do igelitové fólie i samotné zboží.
Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodly jinak.

5. Osobní odběr zboží
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno maximálně po dobu, na které se obě strany vzájemně dohodly (viz objednávka zboží / rezervace).
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout a vyzkoušet.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím samotného zboží zákazníkem.

6. Odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy:
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel neplní řádně smluvené podmínky dodání zboží.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo na vrácení zboží bez udání důvodů do 14 dnů od data převzetí zboží.
Zboží však musí být vráceno v originálním obalu (pokud v něm bylo od dodavatele zakoupeno) a kompletní. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě již použitého zboží. Toto neplatí při osobním předání na kamenné prodejně, kde nemáte na "bezplatné" vrácení zboží zákonný nárok. U kamenných prodejen, kde jste si zboží mohli prohlédnout a vyzkoušet, tedy záleží jen na prodávajícím, zda vám takovou možnost dobrovolně a nad rámec zákona poskytne. Není to jeho povinnost.
Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí neprodleně dodavateli, např. elektronicky na e-mailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Doručené zboží, ze kterého není patrné, proč k nám bylo zasláno, bude vráceno zpět odesilateli.
Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).


V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy:
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží, se kterou kupující nesouhlasí. Před odstoupením od smlouvy je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Rozpor v kupní smlouvě:
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor v kupní smlouvě“), postupuje se v těchto případech v souladu s ustanovením § 616 občanského zákoníku.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem kupujícího tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail. Tyto údaje slouží k nezbytnému vystavení kupního dokladu na zboží a pro usnadnění budoucích objednávek kupujícího.
Se souhlasem kupujícího mu může dodavatel zasílat e-mailem nebo SMS zprávou obchodní sdělení, novinky, akční nabídky, inzerci a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádným třetím osobám (mimo údajů předávaných dopravci potřebných pro dopravu zboží). Údaje, které dodavatel o kupujícím uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „zákaznické sekce“.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to sdělením této skutečnosti dodavateli e-mailem nebo telefonicky.

8. Záruční podmínky
U použitého zboží má prodávající odpovědnost za vady, které byly na zboží prokazatelně v době jeho prodeje a na které kupujícího předem neupozornil. Rozdíl mezi zárukou u nového zboží a odpovědností za vady u zboží použitého spočívá v tom, že prodejce nového zboží nese plnou záruku bez ohledu na to, kdy závada vznikla, pokud se tak stalo v řádné záruční době. Naproti tomu prodejce použitého zboží nese odpovědnost pouze za vady, které byly na zboží prokazatelně v době jeho prodeje a na které kupujícího neupozornil (skryté vady). Za takové vady se nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení a kupující musí vady prokázat. Nákupem použité věci tudíž nezačíná běžet nová záruční doba v okamžiku jejího prodeje, ale prodávající má vůči kupujícímu odpovědnost za vady, na které ho předem neupozornil. U použitého zboží nelze požadovat stejnou záruku jako u věci nové a přitom za zboží zaplatit dodavateli prokazatelně nižší cenu než při koupi nového zboží. Prodávající tedy odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí kupujícím, přičemž však u použitého zboží neodpovídá za vady vzniklé jejich nesprávným používáním nebo opotřebením. Neexistuje žádná pevně stanovená délka záruční doby, po kterou by prodávající odpovídal za další vzniklé vady, které by se projevily po převzetí věci kupujícím. Je pouze na dobré vůli prodávajícího, zdali sám dobrovolně záruku poskytne.

Pokud se však vada vyskytne v prvních šesti měsících po převzetí zboží, musí prokazovat prodávající, že vada vznikla až po převzetí zboží. V případě, že tuto skutečnost neprokáže, platí dle ustanovení § 616 odst. 4 občanského zákoníku vyvratitelná domněnka, že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí. Nejedná se však o uplatnění záruky na zboží. Rozdíl spočívá v tom, že při uplatnění záruky se jedná o odpovědnost za vady, které se vyskytnou až po převzetí zboží.

Lhůta na reklamování zboží v bazaru = odpovědnost bazaru za vady se vztahuje pouze k vadám, které mělo zboží v okamžiku převzetí kupujícím. Ke každému prodanému zboží je přiložen prodejní doklad, na kterém je délka záruky uvedena.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou.
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

9. Záloha dat při reklamaci

V případě reklamace prodávající nezodpovídá za data, která má kupující uložena v daném výrobku na HDD/SSD - či jiných paměťových médiích. Při poškození dat na disku nemá kupující nárok na náhradu škody za poškozený software (ztráta dat). Při předání výrobku k reklamaci je potřeba mít veškerá data zazálohována. To platí i v případě, kdy prodejce bude potřebovat smazat veškerá paměťová média pro nahrání nového systému nebo při samotné diagnostice závady (zjištění, zda se jedná o závadu hardware, nebo software). Při předání výrobku k reklamaci musí kupující umožnit přístup do systému jako ADMIN (je nutné vypnout veškerá přístupová hesla a blokování).

10. Uskladnění nevyzvednutého zboží

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 7 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné. Poplatek za uskladnění bude účtován ve výši 30 Kč za každý den prodlení s vyzvednutím opraveného zboží počínaje datem výzvy k převzetí.

11. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné VOP vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách.

Důležité informace

1) MacBook, iMac, Mac mini je zapotřebí čistit! Nejlépe 1x za 6 měsíců, minimálně 1x ročně. Čistit se musí vše, co má aktivní chlazení. ČIŠTĚNÍ jsou 2 druhy:
1) profouknutí chladičů CPU/GPU
(stlačený vzduch).
2) profouknutí + přepastování teplovodivou pastou.
Pokud výrobek není čištěný vůbec - aktivní chladič se ucpe prachem a teplý vzduch cirkuluje uzavřený ve výrobku. Teplovodivá pasta se speče a získá ZCELA OPAČNÉ VLASTNOSTI.
Výrobky zakoupené u AppleLevne čistíme za cenu 500 Kč (vyfoukání prachu, přepastování CPU/GPU, vyčištění displaye, klávesnice a TopCase).

2) Vložení komentáře na AppleLevne
: Pokud si najdete čas ohodnotit kvalitu prodeje/výrobku na
www.AppleLevne.cz - sekce hodnocení, budeme Vám VELMI vděčni.
Kladný komentář - Další zákazník bude mít větší představu o kvalitě prodeje.
Záporný komentář - Budeme vědět, co dále zlepšovat.
Při vložení komentáře Vám v případě dalšího nákupu nabídneme slevu z ceny.

3) Nejčastější dotazy: Výrobek po mě chce heslo.
Výrobky jsou prodávány bez hesla. Pokud budete v OS Mac cokoliv instalovat – vždy bude požadovat heslo, i když není žádné zadáno (toto okno nelze vypnout). Pokud chcete mít 100% jistotu, otevřete si předvolby systému, uživatelé a skupiny, změnit heslo – do prvního řádku nic nepište do druhého zadejte Vaše heslo a do třetího Vaše heslo znovu, pak potvrdit. Pokud to systém přijme, máte nastaveno Vaše heslo.

- Výrobek je pojmenován AppleLevne: Toto lze změnit – předvolby systému, uživatelé a skupiny, ve spodní části vlevo otevřít zámek pak kliknout na SlevaPC a přepsat.
- Výrobek se strašně hřeje. MacBook oproti ostatním značkám funguje jako jeden velký chladič (celé tělo je z hliníku). Na dotyk se ovšem zdá, že je VELMI teplý. Běžná teplota CPU je při zatížení 80 stupňů. Při častém zatěžování (HRY, Photoshop, střih videa – teplota 90 stupňů) je možné používat chladící podložky. Ty se dnes dají pořídit za VELMI přijatelné ceny od 100 do 2.000 Kč. Teplotu je lepší nedetekovat rukou, ale pomocí software, který je free (zdarma). Výrobky jsou dnes obdařeny teplotním čidlem, kdy při zahřátí na nebezpečnou teplotu dojde k automatickému vypnutí – toto samozřejmě už samo o sobě není to nejlepší. .

4) RESET PRAM + SMC: - RESET PRAM
( používá se, pokud výrobek jeví jakékoliv vady, které by dělat neměl) - Na klávesnici si najděte cmd+alt+R+P. 1) zapněte MacBook 2) po startu hned stlačte 4 klávesy – stále držte. Ozve se start systému - stále držte. MacBook se vypne a znovu se sám spustí - stále držte. Ozve se start systému po druhé – poté 4 klávesy uvolníme. HOTOVO - RESET SMC - Odšroubovat spodní kryt, odpojit baterii od madrboardu – poté 5 vteřin držet power (MacBook neudělá nic) – do tohoto se nepouštějte, pokud nemáte originální nářadí!

5) Projevování závady: Nenaběhne systém (přeškrtnuté kolečko, otazník). – Jedná se o systémovou chybu, NIKOLIV o poškození výrobku. 1) Bios, disková utilita – ověřit HDD/SSD. Pokud napíše chybu, je potřeba reinstalovat systém. Z 50 % pomůže RESET PRAM.

6) Uplatnění záruky:
Pokud dojde k poškození výrobku a je na něj stále záruka – nevzniká nárok na okamžité vrácení peněz / výměnu výrobku za nový! Výrobek musí být otestován, zda nebyl uživatelsky poškozen
např. politý vodou). Poté se závada opraví. Pokud nelze výrobek opravit, prodejce může nabídnout totožný nebo výkonnější. Pokud není k dispozici, vrací se zákazníkovi celá prodejní cena. Prodejce má na vyřízení reklamace max. 30 dní.
Reklamace HDD/SSD/SSD nand Flash. – Nevzniká nárok na zaplacení ztracených dat / obnovu. Data je potřeba pravidelně zálohovat.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

Vše je o komunikaci mezi prodejcem a kupujícím. Pokud dojde k nepříjemné situaci, důležité je nás o tom co nejdříve informovat. Vždy si zakládáme na tom, že se snažíme v rámci možností zákazníkovi nabídnout nadstandartní služby / rady / komunikaci. Tím se snažíme vybudovat si dobré jméno na trhu.

 

  • Sokolovska 352/215 Praha 9 Vysočany
  • ( +420 ) 722 344 443 - ( +420 )770 778 774
  • http://toplist.cz/count.asp?logo=mc&ID=1679392
(+420) 722 344 443
Napište nám
Historie(0)
0
Adressa: Sokolovská 352/215 Praha 9 19000
Martin Fiala (+420) 722 344 443
Alex (+420) 770 778 774
Otvírací doba
Po-Čt od 9:00h do 17:00h
Pa od 9:00h do 16:00hŽádná historie prohlížení
Aktuálně nemáte žádné položky v košíku

Search